(1)
Nurmeida BR Purba; Laila Rohani; Nursapiah Harahap. STRATEGI KOMUNIKASI INTERPERSONAL DALAM PENANAMAN AKHLAK PADA ANAK USIA DINI. JISOS 2023, 2, 1969-1976.