[1]
Siti Komariyah and Abdur Rahim 2022. MINAT MEMBACA BUKU CERITA SISWA KELAS V MADRASAH IBTIDAIYAH MUHAMMADIYAH SUKAJATI HAURGEULIS. JOEL: Journal of Educational and Language Research. 2, 2 (Sep. 2022), 269–276. DOI:https://doi.org/10.53625/joel.v2i2.3616.